Dido i Laeiszhalle, Hamborg

Laeiszhalle, Hamborg - 16. maj 2019